Sociale veiligheid en pedagogisch klimaat

Voor kinderen is school niet alleen een plek waar ze naartoe gaan om lesstof te leren, het is ook een plek waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten. Mede hierdoor maken ze op school kennis met de samenleving en de verschillen in waarden, normen en omgangsvormen. Het is van belang dat school een veilige plek is, zodat ieder kind zichzelf kan zijn. Het is nodig dat het kind zich gezien en gehoord voelt, geaccepteerd voelt en het gevoel heeft erbij te horen. Zorgen voor een sociaal veilige school gaat over veel meer dan alleen het tegengaan van onveiligheid, het gaat ook om het scheppen van een veilig en positief pedagogisch klimaat, waarin er aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 

Schoolregels en afspraken
Om dit te realiseren en behouden, hebben wij op OBS De Hobbitburcht een gezamenlijke visie op sociale veiligheid en sociaal en emotioneel leren. Onze bijbehorende schoolregels en afspraken die hieruit voortvloeien zijn voor iedereen, want we zijn met elkaar verantwoordelijk voor de rust en veiligheid in de school:
  • Ik ben mezelf en ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag. 
  • Ik ben onderdeel van een groep en ik sluit niemand buiten. 
  • Ik houd rekening met anderen en ik toon daarbij respect. 
  • Ik luister naar alle juffen en meesters. 
  • Ik houd de school opgeruimd en ik gebruik spullen zorgvuldig en waarvoor ze bedoeld zijn. 
Deze schoolregels krijgen in de klassen een specifieke invulling en uitwerking wanneer door de leerkrachten samen met de groep klassenafspraken worden opgesteld. Daarnaast hanteren we vaste routines in de school om de rust en veiligheid zoveel als mogelijk te bewerkstelligen. Daarnaast besteden wij structureel aandacht aan sociaal en emotioneel leren door gebruik te maken van de methode Kanjertraining.

Pesten
Ondanks dat we op school regels, afspraken en routines hebben en veel aandacht besteden aan de preventie van pesten, gebeurt het soms toch dat er sprake is van ongewenst gedrag of pestgedrag. Bij pestgedrag is er sprake van een agressieve daad. Dit kan lichamelijk, maar ook psychisch zijn. Dit gedrag is intentioneel, er is dus géén sprake van toevallig gedrag. De pester heeft de bedoeling om het slachtoffer pijn te doen en doet dit structureel. Ook is er sprake van een machtsverschil, bijvoorbeeld omdat de dader in een groepje handelt of groter is dan het gepeste kind. 

Pesten is een ingewikkeld en serieus probleem wat aangepakt dient te worden. Een eerste vereiste daartoe is dat alle betrokkenen, leerkrachten, ouders en leerlingen, pesten als een bedreiging zien en bereid zijn het te voorkomen of te bestrijden. Onze aanpak is verder beschreven in ons anti-pestprotocol.

Meer informatie?
Wij streven continu naar een fijne en veilige school voor iedereen. Bent u nieuwsgierig of wilt u meer weten over ons beleid rondom sociale veiligheid, sociaal en emotioneel leren en/of het anti-pestprotocol? Dit kunt u terugvinden in ons Beleidsplan Sociale Veiligheid en Pedagogisch Klimaat.


 

Informatie voor nieuwe ouders

Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Locatie Batenstein Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 1, 2, 4 en 8.
In de groepen 3, 6 en 7 is alleen plaats wanneer er geen extra ondersteuning nodig is.  Voor het schooljaar 2024-2025 is er geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 3, 4, 5 en 8.

Locatie Havixhorst Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 2/3,  6/7 en 8.
In groep 4/5  is alleen plaats wanneer geen extra ondersteuning nodig is. Bij de Haviken is zeer beperkt ruimte.
Voor het schooljaar 2024-2025 is er geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 3-4 en 7-8.  In groep 5-6 is alleen plaats als er geen extra ondersteuning nodig is.