Medezeggenschapsraad (MR)

Waar houdt de MR zich komend schooljaar mee bezig?
Binnen de MR zullen we ons komend schooljaar bezig houden met ondersteuning van de school bij punten zoals de kwaliteit van de school en het onderwijs. Hiernaast wil de MR waar mogelijk het team van de Hobbitburcht ondersteunen, bijvoorbeeld bij het personeelsbeleid, ziekteverzuimbeleid etc.

Tevens zal de MR zich sterk maken om het team te ondersteunen in contacten met het bovenschools management. De MR zal ook een rol spelen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Leonieke van Ommering zit namens onze school in de GMR. Mochten er belangrijke zaken besproken worden, dan zullen we via de Info hier verder op terugkomen.

Samenstelling van de MR

Oudergeleding
Frank Schildkamp Voorzitter
Sahilla Ekadouren
Angelique Bredewoud
Marco de Jong
Personeelsgeleding
Marije Herold
Dineke Pesant
Janet van Eijk secretaris
Leonieke van Ommering lid GMR

MR vergaderdata 2017-2018

  • 27 september 2017
  • 15 november 2017
  • 10 januari 2018
  • 15 februari 2018
  • 11 april 2018
  • 30 mei 2018
  • 20 juni 2018 o.v.b.

MR-verslagen schooljaar 2017-2018
2018-05-30 Notulen MR
2018-04-11 Notulen MR
2017-11-15 Notulen MR Hobbitburcht
2017-09-27 Notulen MR Hobbitburcht

Archief
Archief MR-verslagen 2016-2017
Archief MR-verslagen 2015-2016
Archief MR-verslagen 2014-2015

Archief MR-verslagen 2013-2014