Medezeggenschapsraad (MR)

Waar houdt de MR zich komend schooljaar mee bezig?
Binnen de MR zullen we ons komend schooljaar bezig houden met ondersteuning van de school bij punten zoals de kwaliteit van de school en het onderwijs. Hiernaast wil de MR waar mogelijk het team van de Hobbitburcht ondersteunen, bijvoorbeeld bij het personeelsbeleid, ziekteverzuimbeleid etc.

Tevens zal de MR zich sterk maken om het team te ondersteunen in contacten met het bovenschools management. De MR zal ook een rol spelen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Leonieke van Ommering zit namens onze school in de GMR. Mochten er belangrijke zaken besproken worden, dan zullen we via de Info hier verder op terugkomen.

Samenstelling van de MR

Oudergeleding
Frank Schildkamp Voorzitter
Sahilla Ekadouren Secretaris
Angelique Bredewoud Secretaris
Marco de Jong
Personeelsgeleding
Fieke Schuilingh
Dineke Pesant
Janet van Eijk
Len Radius

MR vergaderdata 2019-2019

  • Worden nog vastgesteld